Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Lùng Vai

Thôn Trung Tâm - Lùng Vai - MK-LC
lci-muongkhuong-thcslungvai@edu.viettel.vn